top of page
Asset 1.png
לוגו תעסוקדע.png

מינוי ממונה בארגון

מינוי ממונה בארגון
אחראי על תעסוקת אנשים עם מוגבלויות

ארגונים במגזר הפרטי המעסיקים מעל 100 עובדים, ארגונים במגזר הציבורי המעסיקים מעל 25 עובדים וכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך ימנו עובד מטעמם לתפקיד ממונה/אחראי על העסקת אנשים עם מוגבלות. מומלץ (אך לא חובה) שהממונה יהיה מתחום משאבי אנוש המכיר את כל שלבי החיים של עובד בארגון. 

הממונה/אחראי יפעל לקידום העסקתם של אנשים עם מוגבלות בארגון, ויפעל להגעה ליעד ייצוג הולם כפי שהוגדר בחוק. הממונה יהווה מוקד ידע וכתובת מקצועית בארגון לנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בכל ההיבטים המתייחסים למחזור חיי העובד.

תוכלו לקבל הכשרה מקיפה וכלים משמעותיים לביצוע התפקיד דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות. להוסיף קישור לגבי הרשמה/ פרטים לקורס. 

מה כולל התפקיד?

בניית תכנית עבודה פנים ארגונית – התוכנית תכלול את יעדי הארגון, חסמים ואתגרים בתהליכי העבודה בארגון, צעדים להשגת היעדים ובקרה רב שנתית על עמידה ביעדי העסקת עובדים עם מוגבלות

 

בניית תכנית שנתית (בגופים ציבוריים בלבד):

•נגזרת של תוכנית העבודה הארגונית ומתבססת עליה

•קבלת אישור לתוכנית השנתית מהנהלת הארגון כמתחייב בתיקון 15 לחוק גופים בשירות המדינה

•פעילות לפי הנחיות אגף הגיוון בנציבות שירות המדינה

 

ייעוץ וליווי ליחידות רלוונטיות - בדרכן למימוש היעד בהתאם לנוהל פנים ארגוני שיקבע.

 

הסברה ומתן כלים- ווידוא כי גורמים רלוונטיים בארגון מקבלים הדרכות, כלים וידע לצורך קידום ייצוג הולם.

 

תיעוד כל הפעילויות הפנים ארגוניות הקשורות לקידום עובד ים עם מוגבלות בארגו לרבות בנושאי תהליכי מכרז, מתן העדפה מתקנת, מתן התאמות לעובד. 

 

קבלת עדכונים- שמירה על קשר עם  המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, תעסוקה שווה ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לשם עדכונים והתייעצויות. 

 

הפקת לקחים- הובלת תהליכי הפקת לקחים בנושא במסגרת הכנת תוכנית שנתית. 

 

שמירה על סודיות- ווידוא כי מידע סודי על מועמדים  עם מוגבלות ייחשף רק בפני גורמים רלוונטיים. 

 

מיפוי ארגוני (בגופים פרטיים): בדיקה ומעקב אחר מספר העובדים עם מוגבלות בארגון 

 

התאמת נהלי הארגון ותהליכי העבודה כך שהארגון יצליח לעמוד ביעדי הייצוג ההולם של העסקת אנשים עם מוגבלות, והטמעת הנהלים בקרב העובדים בארגון

ממשקי עבודה עם הממונה

חשוב לדעת

שהממונה לא עובד לבד, ולרשותו משאבי הארגון ובעלי תפקיד רלוונטיים. לכן חשובה מאד רתימת ההנהלה לנושא, מתן גיבוי ומרחב פעולה לממונה/אחראי

אינפוגרפיקה דנה
מחוץ לארגון ובתוך הארגון

אחראית תעסוקת אנשים עם מוגבלות?

הסרטון הזה בשבילך

איך לבנות תוכנית עבודה שנתית לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות הארגון?

bottom of page