top of page

שוברים למעסיקים

שירות זה מאפשר למעסיקים להגיש בקשה לכלי סיוע "שוברים למעסיקים" לעידוד העסקת דורשי עבודה, הנכללים תחת אוכלוסיות היעד, המפורטים בנוהל "שוברים למעסיקים" וקבלת מענק כספי בגין קליטת עובדים חדשים העונים לתנאים המפורטים בנוהל "שוברים למעסיקים", לאורך תקופת ההעסקה הראשונית.

צפייה בקבצי הפריט

שוברים למעסיקים

פריטים קשורים

bottom of page