top of page

תדריך תכנית קידום

תדריך זה מאגד בתוכו את הידע שפותח במהלך שנות הפעלתה של תכנית קידום. מטרתו
העיקרית של התדריך היא הנגשת הידע כך שיוכל לשמש )בחלקו או בשלמותו( הן את מומחי
הקידום והן את הרכזים המלווים משתתפים בתכניות תעסוקה שונות. התדריך מציג את מודל הפעלה של תכנית קידום, מפרט את שלבי תהליך הליווי וכן את הכלים
המקצועיים המגבים כל שלב בתהליך.

צפייה בקבצי הפריט

תדריך תכנית קידום

פריטים קשורים

bottom of page