top of page
intPage_banner_1_level2_1-10.jpg

העסקת אנשים עם מוגבלות

מה אומר החוק?

hassakatBM_icons-09.png

הנחיות נוספות להעסקה

שכר מינימום מותאם
העדפה מתקנת
ייעוד משרות במגזר הציבורי

שכר מינימום מותאם

רק שתדעו:

 • על המעסיק לשלם לעובד עם מוגבלות שכר על פי חוק, ההולם את תפקידו ובכל מקרה, שאינו נמוך משכר המינימום כפי שנקבע בחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987.

 • במקרים מסוימים ניתן לקבוע שכר מינימום מותאם בהתאם לתקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002.

 

מה זה שכר מינימום מותאם?

 • תקנות שכר מינימום מותאם מאפשרות לאדם עם מוגבלות, שנראה כי יש לו יכולת עבודה מופחתת בתפקידו, להזמין אבחון אשר יקבע את שכר העבודה המותאם ליכולותיו בתפקיד אליו הוא מועמד. תקנות שכר מינימום מותאם נועדו לאפשר לעובד עם מוגבלות להשתלב בשוק העבודה מבלי להטיל על המעסיק עלויות והפסדים. מומלץ לחתור להתאמה מירבית בין מועמד לתפקיד על מנת להימנע מהצורך לבצע אבחון להתאמת שכר ולהימנע מתשלום שכר מינימום מופחת לעובד.
   

 • עובד עם מוגבלות, המשתכר שכר מינימום מותאם הינו עובד לכל דבר ועניין, וזכאי לכל התנאים והזכויות הסוציאליות החלות על כלל העובדים במשק.
   

 • חשוב לדעת: רק העובד או מי שמוסמך מטעמו יכולים להגיש בקשה לשכר מינימום מותאם. מעסיק אינו רשאי להגיש בקשה עבור עובדו ואינו יכול להיות מיופה כוח מטעם העובד להגשת בקשה ולטיפול בה.

איך קובעים את מדרגות שכר המינימום המותאם?

 

 • שכר המינימום המותאם בנוי בצורה מדורגת ונקבע בהתאם ליכולת העבודה של העובד בביצוע התפקיד בארגון ספציפי. המדרגות נקבעו כך שהשכר שייקבע לעובד עם מוגבלות יהיה שווה או גבוה מהתפוקה היחסית שלו, בהשוואה לתפוקה של עובד ללא מוגבלות המבצע את אותו התפקיד. בכך מובטח שעובד עם מוגבלות יקבל שכר שאינו נופל מהתפוקה שלו.
   

 • תהליך האבחון לשכר המינימום יעשה על ידי מאבחנות מטעם משרד העבודה במקום העבודה. בעקבות האבחון תקבע יכולת העבודה של העובד, ותתורגם לדרגת שכר כקבוע בתקנות שכר מינימום מותאם.
   

 • הערכת יכולת העבודה שנקבעת על-ידי המאבחנות תקפה רק לתפקיד שהעובד ממלא במקום העבודה המסוים בלבד כפי שניתן יהיה להעריך אותה במהלך האבחון.

איך מגישים בקשה ומה מדרגות השכר?

מלאו את טופס הבקשה בקישור הזה

העדפה מתקנת

העדפה מתקנת היא אחד הכלים ליישום חובת הייצוג ההולם, כאמצעי להשגת שוויון בשוק העבודה. באמצעותה, ניתנת עדיפות לקבוצות באוכלוסייה הנחשבות מופלות וחלשות יחסית, על פני קבוצות אחרות וחזקות יותר.

העדפת מועמד עם מוגבלות הכשיר לביצוע התפקיד, שכישוריו דומים לכישורי יתר המועמדים, על פני המועמדים האחרים. כדי לממש אפשרות זו יכול המעסיק לפרסם כי תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות.

כדי שמועמד יוכל לממש את זכותו להעדפה מתקנת הוא חייב להציג אסמכתא של ביטוח לאומי על אחוזי הנכות שלו. במידה ומדובר במגזר ציבורי הוא צריך לענות על ההגדרה של מוגבלות משמעותית.

ייעוד משרות במגזר הציבורי

מעסיק רשאי לקבוע כי ההתמודדות על איוש משרות מסוימות, לפי בחירתו, תוגבל למועמדים שהם אנשים עם מוגבלות בלבד. כך יוודא המעסיק כי בכל מקרה יתקבל למשרה אדם עם מוגבלות. המעסיק רשאי לפרסם את המשרה כמיועדת לאנשים עם מוגבלות בלבד.

 

מעסיק ציבורי שאינו עומד באופן מלא ביעד הייצוג ההולם (5%) – חייב בפרסום מכרזים ייעודיים.

מעסיק ציבורי העומד באופן מלא ביעד הייצוג ההולם (5%) – רשאי לפרסם מישרה ייעודית רק לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם את הנושא.

כדי שמועמד יוכל לממש את זכותו למכרז ייעודי הוא חייב להציג אסמכתא של ביטוח לאומי על אחוזי הנכות שלו. במידה ומדובר במגזר ציבורי הוא צריך לענות על ההגדרה של מוגבלות משמעותית.

contactIs_strip-11.png

?הסתקרנתם? יש לכם שאלות

bottom of page