top of page

תקנון האתר

רישיון שימוש בתכנים המופיעים באתר זה

אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי משרד הכלכלה והתעשייה (להלן – המשרד). התכנים המופיעים באתר זה, לרבות מסמכי Word ו-PDF, מצגות, תצלומים, טקסטים, סרטונים, הקלטות וכו' (להלן "התכנים"), מוגנים בזכות יוצרים, המצויה בבעלות המשרד או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות ביצירות אלה שמורות לבעלי הזכות. לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש, אלא לפי תנאי רישיון המפורטים מטה או לפי כל דין.

תמצית הרישיון, מובאת לנוחיות המשתמש וכפופה לתנאי השימוש המלאים:

רישיון זה חל על התכנים המצויים באתר, ואשר זכות היוצרים בהם שייכת במלואה למשרד. ניתן לזהות תכנים אלו ע"י שימוש בלוגו משרד הכלכלה ו/או זרוע ו/או מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה או שהדבר מופיע בצורה מפורשת בגוף התוכן בטקסט.

מותר לך:

 • להשתמש בחינם בתכנים אשר בבעלות המשרד והמסומנים כאמור לעיל לכל מטרה חוץ משימוש מסחרי. 

 • מותר להעתיק, להפיץ, להראות ולשלוח תכנים אלה בחינם.

 • מותר לבצע שינויים טכניים בתכנים כדי להתאים אותם לשימוש בכל מדיה או פורמט אחרים.

 

הנך מתחייב.ת:

 • לציין ליד התוכן את שם הארגון ו/או היוצר.ת בצורה מלאה.

 

אסור לך:

 • אסור לשנות את התכנים באופן עצמאי באופן הפוגע במידע המוצג בו או להשתמש בו בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה, של המשרד או של היוצר.ת.

תנאי הרישיון בהרחבה:

 

א. הגדרות 

 1. "נותן הרישיון" הוא זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, מדינת ישראל (להלן גם "המשרד"). 

 2. "התכנים", "התוכן"  - תכנים, לרבות חומרים, המופיעים באתר זה, לרבות מסמכי Word ו-PDF, מצגות, תצלומים, טקסטים, סרטונים, הקלטות ועוד, אשר זכות היוצרים בהם מצויה בבעלות מלאה של משרד הכלכלה והתעשייה או בבעלות של צדדים שלישיים, והם מוצעים לשימוש על פי תנאי רישיון זה. 

 3. "היוצר" הוא מי שיצר את התוכן או התכנים.

 4. "המשתמש" הוא מי שמממש זכויות על פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפר לפנים את תנאי רישיון זה. 

 

ב. כללי

 1. המשרד מציע בזאת לציבור רישיון להשתמש בתכנים שבאתר ואשר זכות היוצרים בהם מצויה בבעלותו המלאה, בהתאם לאמור להלן. 

 2. יודגש, כי המשרד איננו בעל זכות היוצרים בכל התכנים המופיעים באתר, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי תכנים שבהם יש למשרד זכות יוצרים. התכנים יזוהו באמצעות לוגו משרד הכלכלה והתעשייה ו/או זרוע ו/או מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה או שהדבר יופיע בצורה מפורשת בגוף התוכן בטקסט.

 3. התכנים כאמור בסעיף ב.2. מוצעים לשימוש בכפוף לתנאי רישיון זה (להלן – "הרישיון"). על ידי ביצוע פעולה מהפעולות המותרות על-פי רישיון זה, המשתמש מקבל את תנאיו של הרישיון ומסכים להם. נותן הרישיון מעניק למשתמש את הרישיון כמתואר בזאת כנגד הסכמתו של המשתמש לתנאים אלה.

 

ג. הענקת רישיון 

בכפוף לתנאי רישיון זה, נותן הרישיון מעניק למשתמש בזאת רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי, בלתי-מוגבל בזמן ולכל מטרה, פרט לשימוש מסחרי, לעשות בתכנים כאמור בסעיף ב.2, את הפעולות הבאות ובתנאים הבאים:

 

 1. העתקת התכנים, הפצת עותקים ממנו, העברתו לציבור, העמדתו לרשות הציבור ושידורו, בכל מדיה או פורמט, וכן ביצוע שינויים טכניים בתכנים, הדרושים על-מנת לממש את הרשות בכל מדיה או פורמט ורק ככל שהם דרושים – מותרות;

 2. יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו או של היוצר, או של נותן הרישיון – אסורה.

 3. הענקת רישיון-משנה בתכנים – אסורה.

 4. בכל שימוש בתוכן, על המשתמש לציין את שם המשרד ("זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה").

 5. למען הסר ספק, רישיון השימוש בתכנים כאמור אינו כולל תכנים אשר זכות היוצרים בהם שייכת לגורמים שאינם המשרד. כל שימוש בתכנים כאלה המצויים באתר מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים בהם, לרבות הזכות המוסרית.

 6. רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 7. בכל שאלה בנוגע להיקף השימוש המותר, ו/או בבקשה לעשיית שימוש שאינו מותר על-פי תנאי רישיון זה, ניתן לפנות למשרד בכתובת הדוא"ל: Roee.Levanon@labor.gov.il על-מנת לקבל את הסכמתו בכתב.


 

ד. פקיעת הרישיון 

רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מיידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש. 

 

ה. מצגים, אחריות והסרת אחריות. 

 • הרישיון כאמור בסעיף ג', מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השימוש בתכנים לפי הרישיון נעשה על אחריות המשתמש בלבד. 

 • המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת. במקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי זה יחול מעתה ואילך, כלומר, לא יחול על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.

 • המשרד שומר לעצמו את הזכות להוריד חומר מהאתר בכל עת. 

 • המשרד לא יישא באחריות להתאמת הרישיון והתכנים לצורכי המשתמש. 

 • המשרד לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתכנים על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. 

 • המשרד לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש ברישיון או משימוש באתר.

 • המשרד לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט (כגוןJava JavaScript, Active-X).

 

ו. שונות 

 1. תנאים נוספים הנוגעים להסכם הרישיון כאמור:

  1. צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך. הדבר ייעשה בתיאום מראש עם היועץ המשפטי של המשרד.

  2. רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש. 

 2. פרסומים רשמיים של מדינת ישראל – במידה שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

נשמח לפידבק מכם

כמו כן, אנחנו תמיד שמחים לקבל פידבקים הערות והארות לשיפור וייעול האתר, התכנים ואירועי הלמידה:

bottom of page