top of page
intPage_banner_1_level2_1-10.jpg

העסקת אנשים עם מוגבלות

מה אומר החוק?

hassakatBM_icons-09.png

חובת ביצוע התאמות

התאמה היא התוספת, השינוי, האביזר או האמצעי הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות כדי שיוכל לתפקד באופן יום-יומי במקום העבודה ככלל העובדים.

החוק קובע כי על המעסיק לבצע התאמות שיאפשרו את העסקתם של עובדים עם מוגבלות, ואת השתלבותם במקום העבודה ככל עובד. חובה זו חלה על כל שלבי חיי העובד בארגון החל משלב המועמדות ודרך כל השלבים של היותו עובד. לצורך בירור מהן ההתאמות הנכונות עבור העובד מומלץ להשתמש במתווה ההתאמות (לצפייה בטופס מתווה ההתאמות).

חשוב לדעת !

 • התאמה איננה הקלה! התאמה נכונה הינה זכות של העובד והיא מאפשרת לגשר בין יכולותיו לבין דרישות התפקיד באופן שיוכל למצות את יכולותיו ככל עובד אחר.

 • חובת מתן התאמות אינה חלה רק עבור אנשים עם מוגבלות אלא לכל עובד המעיד כי נזקק להן לביצוע תפקידו.

 • חובת המעסיק הינה לתת התאמה לצרכי עבודה, ולא התאמה הדרושה לעובד לצורך היבטים אחרים בחייו (לדוגמה מכשיר שמיעה קבוע).

 • על פי חוק השוויון, מעסיק לא חייב לבצע התאמות המטילות עליו נטל כבד מדי, כלומר שהוא בלתי סביר בנסיבות העניין.

מימון התאמות למעסיקים פרטיים

חשוב לדעת !

 1. כמעסיקים של עובדים עם מוגבלות תוכלו לקבל השתתפות כספית של המדינה בעלויות ביצוע התאמות.
  בתהליך הטמעת ההתאמות לעובד מומלץ להתייעץ עם גורמי מקצוע בתחום, ובעיקר עם מורשי נגישות מוסמכים, אשר להם ניסיון בהתאמת סביבת העבודה לעובדים עם מוגבלות.

 2. מעסיק של עובד עם מוגבלות קוגניטיבית, שכלית-התפתחותית או נפשית יכול לבקש את השתתפות המדינה במימון הדרכה שיעביר גורם מקצועי בתחום המוגבלות עבור המעסיק או למי מטעמו, בנוכחות העובד או שלא בנוכחותו. זאת, במהלך ששת החודשים הראשונים לעבודתו של העובד עם המוגבלות.

 3. כדי לנהל שיח פתוח ובלתי אמצעי עם העובד וכדי לתת את ההתאמה המדויקת ביותר עבורו אנחנו ממליצים להיעזר במתווה ההתאמות (מתווה התאמות

מהם תנאי הסף לקבלת מימון בהתאמות?

בקשה להשתתפות במימון התאמות תידון רק כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים:

 • מתקיימים או עתידים להתקיים יחסי עובד-מעסיק עם העובד שבגינו מבוקשת ההתאמה.

 • העובד ששעבורו מוגשת הבקשה, מועסק/יועסק בהיקף של שליש משרה לפחות ולכל הפחות למשך 12 חודשים (בין אם יעבוד בהם ברציפות ובין אם לא).  

 • אם העובד סיים את עבודתו בטרם השלים 12 חודשי עבודה (ברציפות או שלא ברציפות) המעסיק רשאי להחליפו בעובד אחר עם מוגבלות, אשר ההתאמה עונה על צרכיו, להשלמת תקופת ההעסקה הנדרשת.

 • המעסיק אינו גוף ציבורי או מפעל מוגן כהגדרתם בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 .

 • במקרה של מעסיק שכבר ביצע התאמה, הבקשה להשתתפות המדינה במימונה תידון רק אם ההתאמה בוצעה בתוך 18 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, ובלבד שהעובד עדיין מועסק בעת הגשת הבקשה.
   

איך מגישים בקשה ומה גובה המימון שניתן לקבל?

מלאו את טופס הבקשה בקישור הזה

contactIs_strip-11.png

?הסתקרנתם? יש לכם שאלות

bottom of page