top of page

וובינר חשיפה למינהלת האנגלית

מינהלת האנגלית הוקמה במטרה לאפשר שילוב של אוכלוסיות הגיוון בתעסוקה איכותית באמצעות שיפור משמעותי במיומנויות השפה האנגלית, תוך התאמה מרבית לצרכי שוק העבודה. המינהלת פועלת במיזם משותף של מינהל תעסוקת אוכלוסיות ו"תלמ"א".

בוובינר דיברנו על הצורך והחשיבות שבלימודי אנגלית כמיומנות קריטית להשתלבות וקידום בשוק העבודה, הכרנו את התקן האירופאי לרכישת שפות, ה-CEFR שממשלת ישראל אימצה כתקן רשמי לרכישת אנגלית לבוגרים והבנו את הרציונאל שמאחוריו. כמו כן, הוסבר על המטרות והפעילות של מינהלת האנגלית וכיצד היא משתלבת בתכניות התעסוקה ומרכזי ההכוון.

צפייה בקבצי הפריט

וובינר חשיפה למינהלת האנגלית

פריטים קשורים

bottom of page