top of page

הלוואות מותנות הכנסה

השכלה איכותית והכשרה מקצועית הן נדבך חשוב בהשתלבות בשוק העבודה ובתעסוקה איכותית. השקעה בשלב ההכשרה מניבה פירות ולכן יש לעודד השקעת זמן בהכשרה ארוכה ואיכותית. אך אחד החסמים להשתתפות בהכשרה ארוכה הוא הקושי להתכלכל במהלך הלימודים.
לשם כך יוצא משרד העבודה במיזם חדש אשר יאפשר למשתתפים הרוצים ללמוד הכשרה איכותית לקבל הלוואות ללא ריבית, שהחזרן מותנה בהכנסה העתידית לאחד סיום הלימודים.
בוובינר הכרנו את עיקרי המיזם, שמענו על הרציונל העומד מאחוריו ועל דרכי ההגשה ואופן קבלת ההלוואות.

צפייה בקבצי הפריט

הלוואות מותנות הכנסה

פריטים קשורים

bottom of page