top of page

מגלות עתידות - תדריך הפעלה

בעשורים האחרונים גובר העיסוק בפערי השכר המגדריים, הן בעולם המחקר והן במוקדי קבלת ההחלטות המדיניים והפוליטיים. בעולם בכלל וב- OECD בפרט, מתרחבת ההבנה, כי צמצום פערי השכר המגדריים תורם לפריון המשק ולהקצאה יעילה של כוח אדם.
בעקבות החלטת ממשלה בנושא, ולאור המציאות החברתית-תרבותית המורכבת אשר תורמת (ואף מנציחה) את פערי השכר הקיימים, חברו ג'וינט-תבת ומינהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד העבודה להקמה ולהובלה של מהלך לקידום שוויון מגדרי בתעסוקה. במסגרת מהלך זה פותחה התוכנית 'מגלות עתידות', אשר מטרתה העיקרית להעלות את אחוז הנשים במקצועות עתירי שכר. זאת, באמצעות פיתוח תהליכי ייעוץ והכוון ייעודיים לצעירות, המכוונים לקדם בחירה במסלול לימודים אקדמי-מקצועי במקצועות שלהם פוטנציאל הכנסה גבוה. התדריך המובא לפניכן כולל כלים מעשיים להובלת תהליכי ייעוץ והכוון אלו.

צפייה בקבצי הפריט

מגלות עתידות - תדריך הפעלה

פריטים קשורים

bottom of page