top of page

וובינר הזמן יעשה את שלו?

מחקר עמדות מעסיקים כלפי גיוון והכללה בצל המלחמה
מינהל תעסוקת אוכלוסיות בשיתוף מרכז אקורד ערך מחקר הבוחן עמדות של מעסיקים כלפי העסקת אוכלוסיות גיוון – חברה חרדית, חברה ערבית, מבוגרים, יוצאי אתיופיה, ואנשים עם מוגבלות. המחקר נערך בשתי פעימות – לפני ובמהלך מלחמת חרבות ברזל, כך שהוא מייצר תמונת מבט עדכנית והשוואתית ביחס לשינויים שחלו בעקבות המלחמה.
בוובינר הצגנו את ממצאי המחקר ודנו בהשלכות שלהם על העבודה שלנו בתכניות התעסוקה.
מנחות: ד"ר תאיר תג'ר-שפריר ולאה בלוי, מרכז אקורד.

צפייה בקבצי הפריט

וובינר הזמן יעשה את שלו?

פריטים קשורים

bottom of page