top of page

תדריך תכנית למרחק

למרחק היא תוכנית תעסוקה ייעודית ששמה לה למטרה לסייע לצעירים יוצאי אתיופיה לפתח קריירה, לרכוש השכלה מקצועית ולמצב עצמם בתפקידים מתגמלים, בעלי ערך ואופק תעסוקתי משמעותי בשוק העבודה הישראלי.
התובנות מתוך העבודה המקצועית עם אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בתהליכי קידום תעסוקתי, וכן הידע הרב שצברנו מאוגדים בתדריך זה, אשר מטרתו לשרת את מעוניינים בהפעלת התוכנית ואת בעלי התפקידים האמונים על יישומה באופן מקצועי, רחב ומכוון תוצאות.

צפייה בקבצי הפריט

תדריך תכנית למרחק

פריטים קשורים

bottom of page