top of page

מחקר עמדות מעסיקים כלפי שילוב חרדים

מחקר מקיף לעמדות המעסיקים כלפי שילוב החברה החרדית בתעסוקה

צפייה בקבצי הפריט

מחקר עמדות מעסיקים כלפי שילוב חרדים

פריטים קשורים

bottom of page