top of page

חינוך לחיי עבודה וקריירה

מערך הקשרים בין מערכת החינוך לעולם העבודה הוא מורכב, ובהתאם, גם המחקר העוסק בחינוך לחיי עבודה וקריירה רחב מאוד ומציע מגוון נקודות מבט. לצד שאלות פילוסופיות כמו מהן מטרות החינוך? וכיצד הכנה לחיי עבודה וקריירה משתלבת בהן? מתחדדות שאלות נוספות ובהן: כיצד מכינים את הצעירים והצעירות המשתלבים בשוק העבודה בעידן הנוכחי למציאות של עולם עבודה נזיל ובלתי צפוי, המשתנה ללא הרף?

המחקר שלהלן עוסק בקשר בין מערכת החינוך לעולם העבודה ומתמקד בתפקידה של מערכת החינוך בהכנת בוגריה להשתלבות בעולם העבודה. בדוח שלושה חלקים עיקריים: בחלק הראשון נערך מיפוי ראשוני של התחום ונסקרים מגמות ותפיסות בולטות, תהליכי חשיבה מרכזיים בארץ ובעולם והשחקנים הפועלים בזירה; בחלק השני נידונים ממצאי מחקרים על אודות כישורים ומיומנויות הקשורים להשתלבות מוצלחת בשוק העבודה, וגישות שונות של התערבות והוראה המקדמות השתלבות זו; בחלק השלישי והאחרון מוצגות בקצרה תוכניות העוסקות בתחום בארץ ובעולם.

צפייה בקבצי הפריט

חינוך לחיי עבודה וקריירה

פריטים קשורים

bottom of page