top of page

I TASK - ניהול זמן ומשימה

בוובינר בו למדנו על אשכול I TASK (ניהול זמן ומשימה), מתוך מודל I PRO 2.0 לכישורים בעולם עבודה משתנה.

עולם העבודה המשתנה מאופיין בריבוי משימות וערוצי עבודה שונים המחייבים תיעדוף, הפעלת שיקול דעת וניטרול הסחות. בניהול זמן ומשימה נדרשת פרואקטיביות כמו גם זמישות (זריזות וגמישות). במהלך הוובינר בחנו את מידת השליטה בניהול זמן ומשימה, הכרנו כלים פרקטיים לעבודה עם משתתפים מעולמות ה-GTD ומעולמות נוספים.

מנחות: ליטל אזשי והגר רונן, צוות תכנית סקאלהה, ג'וינט-תבת

צפייה בקבצי הפריט

I TASK - ניהול זמן ומשימה

פריטים קשורים

bottom of page