top of page

אנשים עם מוגבלות בישראל - עובדות ומספרים

עלון זה מספק תמונת מצב מקיפה על אנשים עם מוגבלות בישראל. הוא מבוסס על עבודה מעמיקה של איתור מגוון מקורות מידע בארץ ובעולם – מסמכי מדיניות, סקרים וספרות מקצועית, וכן על פנייה יזומה לקבלת מידע מגופים שונים, ובהם משרדי ממשלה.

צפייה בקבצי הפריט

אנשים עם מוגבלות בישראל - עובדות ומספרים

פריטים קשורים

bottom of page