top of page

קנס האימהות

במדינות רבות חלה מתחילת המאה הקודמת מגמה משמעותית של צמצום הפערים המגדריים בתעסוקה ובשכר, אך בעשורים האחרונים קיימת האטה מסוימת בצמצום הפערים כך שבמקרים רבים נותרו פערים מגדריים לא מבוטלים – כך גם בישראל. אחד הגורמים המרכזיים לפערים המגדריים בשוק העבודה הוא הכניסה להורות או כפי שמכונה בספרות – "קנס האימהות". בישראל, ההכנסה השנתית מעבודה של יהודיות שאינן חרדיות יורדת באופן חד מיד עם הולדת הילד הראשון וגם עשור לאחר מכן היא נמוכה בכ-%28 ביחס לגברים כתוצאה מהכניסה להורות. קנס האימהות בישראל מסביר כמחצית מהפער המגדרי בהכנסה מעבודה.

צפייה בקבצי הפריט

קנס האימהות

פריטים קשורים

bottom of page