top of page

תיחום ופשרה - תיאוריה ומעשה - נמרוד בליך

תיאורית התיחום והפשרה של לינדה גוטפרדסון ( 1981 ) והשלכות מעשיות הנגזרות
ממנה בעבודה ייעוצית-תעסוקתית, הן במוקד מאמר זה. דגש מיוחד ניתן בו לעבודה מול לקוחות שבאו מרקע סוציו-אקונומי חלש, אך נידונות גם ההשלכות לאוכלוסיית הנועצים הכללית והדוגמאות המובאות בו מאפיינות חתך רחב של נועצים.

צפייה בקבצי הפריט

תיחום ופשרה - תיאוריה ומעשה - נמרוד בליך

פריטים קשורים

bottom of page