top of page

תדריך הפעלה מרכזי הזדמנות

חוברת זו היא מדריך הפעלה מקוצר להטמעת התוכנית ברשויות, ומטרתה לפרוט את
אופיים ואת אופן הפעלתם של מרכזי הזדמנות ולסייע לרשויות המתעניינות בהקמה של
מרכזים כאלה, למנהלים ולעובדים של המרכזים הנמצאים בתחילת דרכם ומבקשים
להתחבר לרעיונות המארגנים וליסודות שבבסיסם ולכל מי שמתעניין בתעסוקה וברווחה.

צפייה בקבצי הפריט

תדריך הפעלה מרכזי הזדמנות

פריטים קשורים

bottom of page