top of page

ספרי "אל העברית"

ספרי הלימוד של תכנית עברית+ נכתבו בהתבסס על היכרות עמוקה, הן עם תוכנית הלימודים בהוראת העברית כשפה שנייה, והן עם האוכלוסייה דוברת הערבית, על שלל היבטיה.
כל הספרים כוללים יחידות לימוד, המהוות את עיקר הספר, ומילון עברי – ערבי מסכם, עם הפניות ליחידות בהן מופיעות המילים לראשונה. בתחילת כל יחידה, מצוי מילון היחידה, הכולל את המילים הנלמדות ביחידה, עם תרגומן לערבית. החלק השני בכ
יחידה, הוא תמיד טקסט או דיאלוג, המציגים את הנושא הלשוני הנלמד ביחידה, לפני הקנייתו.

רמה א' – "אל העברית – בכיתה": הספר מיועד לתרום להשתלבותו של המשתתף בסביבה דוברת עברית, ולהביא אותו להצלחה בלימודיו ובתחום תעסוקתו. ברמה א' נעסוק בנושאים אישיים הקשורים למשתתף ולעולמו הקרוב: אני וביתי, אני ומשפחתי, אני
בכיתה.

רמה ב' – "אל העברית – בעבודה": הספר עוסק בנושאים הקשורים לעולם המקצועי, בכל הנוגע לחיפוש עבודה, לכתיבת קורות חיים, להכנה לריאיון עבודה וכו'. לשם השגת שליטה מיטבית בשפה ובמיומנויות למידה מגוונות, מופיעים בספר תרגולים רבים, בעיקר בהקשר של הבנת הנקרא וכתיבה, שיקדמו את המשתתפים לא רק מבחינת רכישת השפה.

רמה ג' – "אל העברית – נקודת מבט": ברמה ג' אנו עוסקים בנושאים כלל-עולמיים וכלל-אנושיים, בשילוב הכנה לתעסוקה משמעותית בסביבה דוברת עברית, או ללימודים אקדמיים בעברית. בסיום רמה ג' יוכלו המשתתפים להסתדר עם עולמם של דוברי העברית ללא פחד, אף על פי שהם עדיין אינם מסוגלים לומר הכול או להבין הכול.

רמה ד' - "אל העברית - מעגלים": נושא הספר הוא מעגלי זהות. זהותו של האדם מזמנת העמקה במעגלים שונים, ובראש ובראשונה היכרותו עם עצמו, והגדרת זהותו שלו, וזאת לצד חיבורים למעגלים הסובבים אותו במהלך חייו. ברמה ד' ייחשפו המשתתפים לתחום התעסוקה בצורה ייחודית. בכל יחידת לימוד יהיה תת-פרק שנושאו תחום מקצועי כלשהו, הנובע באופן ישיר מנושא היחידה, ויכול להוות השראה למשתתפים.

צפייה בקבצי הפריט

ספרי "אל העברית"

פריטים קשורים

bottom of page