top of page

אימון סקאלה

כלי להגברת מודעות המשתתף לתחומים בהם הוא יכול להתקדם ולשפר את מיומנויותיו, ולעידוד הפרואקטיביות של המשתתף באשר להשגת התוצאות הרצויות.

צפייה בקבצי הפריט

אימון סקאלה

פריטים קשורים

bottom of page