top of page

שנת הפער בקרב צעירים חרדים וערבים בישראל

מטרות הסקירה הנוכחית היא להציג את חשיבותה של שנת הפער, ואת תמונת המצב המסתמנת כיום לגבי מסגרות שנת הפער הקיימות עבור אוכלוסיית הצעירים הערבים והחרדים במדינת ישראל

צפייה בקבצי הפריט

שנת הפער בקרב צעירים חרדים וערבים בישראל

פריטים קשורים

bottom of page