top of page

Job Crafting - ד"ר עדו גל

עיצוב תפקיד (Job Crafting) הוא מושג המתייחס לתהליך בו עובדים משנים ביוזמתם מאפיינים נבחרים של תפקידם ותורמים בעצמם להגדרה מחדש של גבולות התפקיד שלהם. המאמר דן בהשלכות עיצוב התפקיד לגבי ייעוץ תעסוקתי וניהול ההון האנושי בארגונים

צפייה בקבצי הפריט

Job Crafting - ד"ר עדו גל

פריטים קשורים

bottom of page