top of page

עוני ותעסוקה - אלה ברנד לוי

מאמר זה בוחן את מצבם התעסוקתי של אנשים החיים בעוני ומשתמשים בשירות המחלקות
לשירותים חברתיים. כן בוחן המאמר את תפקידם של מאפייני הרקע, מאפייני ההון האנושי
ומצב הבריאות בהסבר מצב התעסוקה, ומציג את תפיסתם הסובייקטיבית של משתתפי
המחקר באשר למצבם התעסוקתי.

צפייה בקבצי הפריט

עוני ותעסוקה - אלה ברנד לוי

פריטים קשורים

bottom of page