top of page
intPage_banner_1_level2_1-10.jpg

העסקת אנשים עם מוגבלות

איך להצליח 
בהעסקה

hassakatBM_icons-09.png

מהלך העסקה וסיום העסקה
התאמות לעובדים עם מוגבלות

סוגי מוגבלויות שונות נבדלות אלה מאלה בקשיים תפקודיים מסוימים, ולכן תידרשנה התאמות שונות למוגבלויות שונות כדי לגשר על הקשים הללו. 

להרחבה על סוגי מוגבלויות שונות ודוגמאות להתאמות רלוונטיות הורידו את הקובץ הבא >> 

חשוב שבחירת ההתאמה תיעשה תמיד בשיח פתוח עם העובד ב"תפירה אישית" ובשיתוף עימו, ולצורך כך נוצר תהליך מתווה ההתאמות המציע מסגרת מארגנת ומחייבת לשיחה עם העובד, בירור הצרכים הייחודיים, גיבוש ההתאמות הנדרשות כמוסכם על שני הצדדים, יישום ומעקב. 

מה חשוב לדעת על התאמות?

 • המעסיק מחויב להתאים את מקום ותנאי העבודה לכל עובד הזקוק לכך מחמת מוגבלותו, זאת בכדי לאפשר לו למלא את תפקידו ולהשתלב בעבודה ככל עובד ללא מוגבלות.

 • לא כל עובד עם מוגבלות יזדקק להתאמות כדי לבצע את עבודתו. מאידך, ישנם עובדים שאינם עם מוגבלות משמעותית וזקוקים להתאמות.

 • התאמות רבות הן פשוטות ואינן כרוכות בעלות כספית כלשהי מצד המעסיק.

 • התאמות הן דינאמיות ומשתנות מעובד לעובד וגם לאורך תקופות בחיים.

 • תהליך ביצוע ההתאמות נועד גם לתיעוד הנושא בארגון. אל תקצרו תהליכים בנושא התיעוד! 

מתווה התאמות

מתווה ההתאמות הוא כלי תומך החלטה המוצע למעסיק בבואו למלא את חובתו החוקית לתת התאמות לעובד עם מוגבלות. 

זהו תהליך מובנה ומוסדר למתן התאמות לעובד, בכדי לגשר על פערים בין יכולת העבודה של העובד עקב מצב בריאות לבין דרישות התפקיד. המתווה מאפשר הסדרה של התהליך, שפה משותפת בין הגורמים הרלוונטיים, הבנת המוגבלות והשלכתה על תפקוד ויכולת ביצוע תפקיד בצורה מיטבית.

המתווה ניתן ומומלץ ליישום בכל שלב בחיי העובד בארגון: שלבי הקליטה וההעסקה, שינויים במצב בריאות ושינויים בתפקיד או במטלות שמרכיבות אותו. למתווה שלבים ברורים והוא מכוון את המעסיק והעובד לתהליך מסודר המאפשר הבנה מה הן ההתאמות הנכונות שתסייענה לעובד לבצע את המשימות הנדרשות למילוי תפקידו בהתאם למרכיבי התפקיד. התהליך מבוסס על שיח פתוח, ענייני ושקוף בין המעסיק לעובד המכיר את מגבלותיו ומהווה בסיס ליצירת אמון הדדי בין העובד לבין המעסיק. ביצוע התהליך על פי שלבי המתווה יאפשר למעסיק ולעובד הבנה טובה של דרישות התפקיד. כמו כן, שימוש במתווה ההתאמות מאפשר תיעוד פעילותו של המעסיק בהקשר של מתן התאמות לעובד.

המתווה בנוי משלושה חלקים  עיקריים:
 

חלק א - שיח פתוח עם העובד אשר עשוי למצות את התהליך

חלק ב -   בקשת חוו"ד מגורם מקצועי על בסיס תיאור מפורט של מרכיבי התפקיד. יאפשר לגורמי מקצוע לתת חוות דעת להתאמה ברורה ומדויקת

חלק ג -  מעקב  תקופתי על יישום התהליך ודיוק ההתאמות

כללי אצבע לשימוש במתווה ההתאמות

 • התהליך מבוצע בשיתוף העובד, בהסכמתו לתהליך ומעורבותו בכל שלביו.
   

 • מילוי המתווה הינו בגדר המלצה בלבד ואינו חובה, אך חובת המעסיק לספק התאמות לעובדים הזקוקים לכך עומדת בעינה.
   

 • בירור ההתאמות מול העובד נעשה במתכונת של שיחה פתוחה, המתמקדת במטלות שמרכיבות את התפקיד, בירור הקשיים בביצוע אותן מטלות ומה צריך העובד כדי לגשר על הפערים.
   

 • הבקשה להתאמות והתחלת תהליך המתווה יכולה להתחיל בעקבות פניה של העובד או ביוזמת המעסיק. הבקשה יכולה להיות מוגשת ע"י העובד בכל שלבי חייו בארגון וגם יותר מפעם אחת, במידה וחל שינוי במצב בריאותו או בתפקידו.
   

 • התאמות הן אינן סטטיות והן עשויות להשתנות לאחר התנסות של פרק זמן בהן , שינוי במצב הבריאות של העובד או שינוי במטלות שמרכיבות את התפקיד.
   

 • לאחר בחירה והחלטה לגבי ההתאמות, יש לאפשר לעובד לבחון את יעילותן והשפעתן על יכולת הביצוע שלו תוך שמירה על מצב בריאותו.
   

 • לעיתים יש להתייעץ עם גורמי מקצוע מומחים לעניין המוגבלות בדבר דיוק ההתאמות והצעה של חלופות. היוזמה לכך יכולה להיות של המעסיק או של העובד.
   

 • הליך קביעת ההתאמות עלול לעורר סוגיות של היותן נטל כלכלי או פגיעה במהות התפקיד. היוועצות עם גורמי מקצוע לעניין המוגבלות לגבי חלופות עשויה לפתור קשיים אלו.
   

 • ככל שההתאמות המבוקשות ברורות - יש למלא את חלקים א' ו-ג' בלבד. רק במידה ונדרשת חוות דעת המדייקת את ההתאמות הנדרשות יש למלא גם את חלק ב' - חוות דעת של גורם מומחה בתחום המוגבלות או של רופא תעסוקתי. הן המעסיק והן העובד רשאים לערער על חוות דעת הגורם המומחה באמצעות החלק הרלוונטי בחלק ב' של הטפסים.

contactIs_strip-11.png

?הסתקרנתם? יש לכם שאלות

bottom of page