top of page
intPage_banner_1_level2_1-10.jpg

העסקת אנשים עם מוגבלות

איך להצליח 
בהעסקה

hassakatBM_icons-09.png

הרגע שבו עומדים לפטר עובד בכלל ועובד עם מוגבלות בפרט, הוא רגע לא קל. כשאנו יודעים כי העובד מתמודד עם מוגבלות עשויים לעלות רגשות נוספים, כמו אי-נעימות, אשמה או רחמים כלפי העובד. ישנם מעסיקים החוששים לפטר עובד עם מוגבלות מתוך מודעות לקושי במציאת עבודה. אחרים עשויים לחשוש מהשלכות משפטיות או מהשלכות על התדמית והמוניטין של הארגון או על העובדים שנשארים לעבוד בארגון.

שאלות שנשאל את עצמנו  כאשר אנחנו שוקלים סיום העסקה של עובד עם מוגבלות:

 1. האם מיצינו את כל האפשרויות להתאמות לעובד הנדרשות לו כדי לבצע את עבודתו? – זכרו כי מעסיק נדרש לספק לעובד עם מוגבלות או לעובד שחל שינוי במצבו הבריאותי את ההתאמות הנדרשות ככל הניתן או/ו להציע שינוי בתפקיד ובמשימות ככל הניתן.

 2. האם ביצענו עם העובד את כלל היבטי התהליך בצורה נכונה? תיאום ציפיות בנוגע לדרישות התפקיד, העברנו לו משוב תקופתי ואפשרנו לו להשתפר?

 3. האם העובד יודע כי הוא אינו עומד בציפיות?

 4. האם ניתן להעביר את העובד למקום או לתפקיד אחר בארגון שבו יוכל להצליח יותר?

 

חשוב!
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח, 1998 קובע כי פיטורי עובד עם מוגבלות ייחשבו להפליה כאשר הם נעשים בשל היותו אדם עם מוגבלות וכאשר הוא כשיר לבצע את עבודתו עם או ללא התאמות.

פיטורי עובד עם מוגבלות לא ייחשבו להפליה כאשר הם נעשים מסיבה שאינה קשורה למוגבלות, אלא על רקע ענייני בלבד, כמו ביצועי העובד.

דגשים לסיום העסקה של עובד עם מוגבלויות

 • מעסיק המסיים העסקת עובד עם מוגבלות מחויב להליכי הפיטורין החלים על כלל העובדים על פי חוק.

 • שלחו לעובד זימון בכתב לשימוע עם הטיעונים שיועלו בו על מנת שיוכל להכין את עצמו.

 • בדקו עם העובד האם ירצה לזמן אדם נוסף מטעמו.

 • הקפידו לתעד את תהליך סיום ההעסקה, כפי שאתם נוהגים לעשות בכל סיום העסקה. 

 • הקפידו לתעד את כל תהליך מתן ההתאמות לרבות שיחות עם עובד, התאמות שניתנו וכדומה. שימוש במתווה ההתאמות יבטיח שאתם מקיימים תהליך נכון, מקצועי והגון אל מול העובד.

 • הבהירו לעובד, בצורה פשוטה וברורה, מהי הסיבה לפיטוריו.  התייחסו לשיקולים ענייניים, כמו תפקוד וביצועים וציינו דוגמאות קונקרטיות.

 • תארו את הביצוע שציפיתם לראות (ועליו הסכמתם ביניכם) ואת העובדה כי קיים פער בביצוע בפועל. חשוב להדגיש את ההדרכות שבוצעו לעובד ואת ההתאמות שניתנו לו (אם רלוונטי).

 • במידת האפשר תנו לעובד משוב בונה שיסייע לו במקומות העבודה הבאים, וציידו אותו במכתב המלצה המפרט את תרומתו לארגון.

contactIs_strip-11.png

?הסתקרנתם? יש לכם שאלות

bottom of page