top of page

טופס הצעת חומרים להעלות למאגר הידע של אתר תעסוקדע

שותפה יקרה,
מאגר המידע של אתר תעסוקדע משמש את הצוותים וגורמי המקצוע בתחום התעסוקה, ונועד לאפשר גישה ישירה, נוחה ונגישה לידע רב שנצבר בפעילות מינהל תעסוקת אוכלוסיות, ג'וינט-תב"ת וכלל תוכניות התעסוקה ומרכזי התעסוקה שעובדים עם גופים אלו.

אם יש ברשותך חומר מקצועי, לינקים, סרטונים, מצגות, מערכים, מאמרים או כל פריט ידע אחר שנראה לך רלוונטי לצרף למאגר הידע, נשמח מאוד לבדוק את התאמתו לאתר.

בטופס הזה נבקש את כל הפרטים אודות פריט הידע, הנדרשים על מנת להעלות אותו למאגר הידע שלנו ולקטלג אותו באופן שניתן יהיה לאתרו על ידי אנשי המקצוע בשטח.
ככל שתעני על השאלות באופן מקיף, כך יופיע במאגר הידע בצורה טובה ונגישה יותר.

עם קבלת הטופס אצלנו, נערוך בדיקה שאכן התוכן רלוונטי למאגר הידע ומטרותיו ונעלה אותו במידה וכן.
אם יהיו לנו שאלות והבהרות נוספות - ניצור איתך קשר. לצורך כך חשוב מאוד שתזיני את כתובת הדוא"ל שלך כאן.


*הטופס כתוב בלשון נקבה אך פונה לכל בני האדם.

טופס הוספת פריט למאגר

פרטים אישיים

פריטים אישיים של ממלא.ת הטופס

קיטלוג פריט הידע

כעת נשאל מספר שאלות בנוגע לפריט הידע שהצעת. אנא בחר/י את התשובה הכי נכונה עבור פריט ידע זה.

למי מיועד פריט הידע? ניתן לבחור יותר מתשובה אחת
סוג הפריט/הכלי, ניתן לבחור יותר מתשובה אחת
מתאים לאוכלוסייה ניתן לבחור יותר מתשובה אחת
באיזה נושא עוסק פריט הידע? ניתן לבחור יותר מתשובה אחת

הוספת מגוון קבצים לפריט הידע

כעת נבקש מכם להוסיף מסמכים ומצגות של הפריט וקישורים לוידאו, לפודקסטים, ללומדה, למאמרים ומחקרים ברשת.

רישיון שימוש בתוכן המועלה לאתר "תעסוקדע"  - זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה

אני הח"מ, מצהיר/ה בזאת כי זכות היוצרים בתוכן המועלה על ידי באתר זה (להלן: "התוכן") מצויה בבעלותי המלאה והבלעדית ו/או כי אני רשאי/ת להעניק זכות שימוש בתוכן כמפורט להלן. למען הסר ספק, אני מצהיר/ה בזאת כי ככל שאינני יוצר/ת התוכן, הועברו אלי כדין זכויות היוצרים המלאות בו מאת כל הגורמים אשר להם זכות יוצרים בו ובחלקיו, ו/או ניתנה לי הרשאה מאת כל הגורמים האמורים להעניק רישיון שימוש בתוכן כמפורט להלן. אני מעניק/ה בזאת לזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "המשרד") רישיון לעשות כל שימוש בתוכן, לרבות [העתקתה ו/או פרסומה ו/או ביצועה בפומבי ו/או שידורה ו/או העמדתה לרשות הציבור ו/או עשיית יצירות נגזרות ממנה ו/או השכרתה ו/או אחר], לרבות בכל מדיה ופורמט שהוא ו/או לכל קהל שהוא, כפי שימצא המשרד לנכון. אני מוותר/ת בזאת על הזכות כי התוכן ייקרא על שמי וכן מתיר/ה מראש למשרד או למי מטעמו לעשות כל פעולה וכל שינוי בתוכן אותם ימצא המשרד לנכון לעשות, וזאת למעט שמירה על הזכות המוסרית על התוכן ופרסום הקרדיט בצמוד לתוכן שיועלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא ייחשבו פעולה או שינוי כאמור כסילוף, פגימה או פעולה פוגענית בתוכן. אני מצהיר/ה בזאת, כי ככל שאינני יוצר/ת התוכן קיבלתי את הצהרתו של היוצר לפיה הוא מוותר על זכותו לקריאת התוכן על שמו ואת הסכמתו לעשיית כל פעולה או שינוי ביצירתו. כמו כן, קיבלתי את הצהרתו של היוצר כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי המשרד בנוגע לאי-קריאת שמו על יצירתו. אם יעלה היוצר טענה או תביעה כאמור, אשפה את המשרד בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מכך.

הפריט נשלח, תודה

bottom of page