top of page

וובינר I AM

וובינר בנושא I AM - אשכול ה"מאפשרים" במודל I PRO, כישורים לעולם העבודה.
המאפשרים הם למעשה כוחות פנימיים לפיתוח כישורים, הם מסגרות החשיבה , הכוחות וגורמי השינוי הנחוצים לטובת פיתוח כישורים והתפתחות בעולם העבודה המשתנה.
בוובינר הכרנו את המאפשרים ואת הדרך לעבוד איתם בליווי משתתפים לפיתוח כישורים
מנחות: צוות תכנית סקאלה, ג'וינט ישראל-תבת

צפייה בקבצי הפריט

וובינר I AM

פריטים קשורים

bottom of page