top of page

מודל שלושת המעגלים

המודל מסייע למשתתף לבחור משרות כניסה תוך התבססות על הנטיות והכישורים שלו. כמו כן, מאפשר המודל היכרות של המשתתף עם המסוגלות התעסוקתית שלו ובכך מסייע בליבוי האמונה ביכולת שלו.

צפייה בקבצי הפריט

מודל שלושת המעגלים

פריטים קשורים

bottom of page