top of page

מסלולי הון אנושי, רשות ההשקעות 2023

בוובינר הכרנו את מסלולי ההון האנושי של רשות ההשקעות במשרד הכלכלה - מסלולי סיוע למעסיקים שקולטים עובדים מאוכלוסיות הגיוון. בוובינר הכרנו את המסלולים השונים, התנאים הנדרשים להגשת בקשה ואופי ההגשה.

צפייה בקבצי הפריט

מסלולי הון אנושי, רשות ההשקעות 2023

פריטים קשורים

bottom of page