top of page

שוק העבודה בישראל 2021 - תמונת מצב

דוח שוק העבודה בישראל לשנת 2021 מציג את תמונת המצב, הנוכחית והצפויה, של שוק העבודה בישראל ואת עיקרי פעילותה של זרוע העבודה בתחומים השונים ובהם: הכשרות טכנולוגיות ומקצועיות, שילוב אוכלוסיות בתעסוקה, חקיקת עבודה ואכיפתה.
הדוח מציג תמונה מקיפה של תהליך ההתאוששות המהיר של שוק העבודה, תוך התייחסות לפערים בין ענפי המשק השונים בקצב ההתאוששות וכן לפערים בין קבוצות אוכלוסייה בהיקפי ובצורות ההעסקה.

צפייה בקבצי הפריט

שוק העבודה בישראל 2021 - תמונת מצב

פריטים קשורים

bottom of page