top of page

מצפן המקצועות

מצפן המקצועות הוא כלי מדידה שפותח ע"י האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, ומטרתו לדרג את המקצועות המוכרים על ידי האגף על פי פרמטרים שונים. המצפן הוא למעשה מדרג מקצועות מבוסס נתונים, המבטא את אפקטיביות ההכשרות ותרומתם לפריון ולשיפור מצבו התעסוקתי של הפרט, ומתווה את הפעילות של האגף להכשרה מקצועית.
בוובינר נחשפנו לרציונל ולמתודולוגיה העומדים בבסיס פיתוח מצפן המקצועות ולמדנו אילו שימושים האגף להכשרה מקצועית עתיד לעשות בו ואיך ניתן להיעזר בו בתהליכי ליווי עם משתתפי התכניות.
מנחה: אסף מרגלית, מנהל תחום מדידה ומקצועות, האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה.

צפייה בקבצי הפריט

מצפן המקצועות

פריטים קשורים

bottom of page