top of page

שוק העבודה - תמונת מצב 2022

בוובינר נחשפנו לדו"ח שוק העבודה לשנת 2022 שנכתב ע"י אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה.

נחשפנו למצב הכללי של שוק העבודה כיום: רמת האבטלה ושיעורי התעסוקה בו, שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה בכלל המשק ושיעורי ההשתתפות בשוק העבודה של אוכלוסיות הגיוון איתן אנחנו עובדים. הכרנו את מצב שיעור המשרות הפנויות במשק ושמענו על רמות השכר ופערי השכר בין תפקידים שונים.
כמו כן, הבנו מה מצב הענף הכי מבוקש במשק – ההייטק – והאם התחזיות האחרונות לגביו התממשו או לא והארנוזרקור על מגמות של עבודה מהבית ועובדי קבלן.

מנחה: גיא יוחי הרפז, מנהל תחום מחקרי שוק עבודה, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד העבודה

צפייה בקבצי הפריט

שוק העבודה - תמונת מצב 2022

פריטים קשורים

bottom of page